Program pro školy - Putování s kapkou vody

Už jste slyšeli o květině, která roste a nemusí se zalévat?

image

Vzdělávací obor:

Člověk a jeho svět

Tematický okruh:

Voda - skupenství a koloběh vody

Cíl výuky:

  • Žáci si potvrdí či rozšíří své poznatky o existenci tří skupenství vody.
  • Seznamují se s malým a velkým koloběhem vody.
  • Dokáží popsat základní vlastnosti vody.
  • Při experimentu získají představu o koloběhu vody.

Věková skupina:

1. stupeň základní školy

Klíčové kompetence:

Komunikativní, sociální a osobní, pracovní. Diskuse a debata celé pracovní skupiny, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými, respektuje různá hlediska, čerpá poučení z toho, co druzí lidé dělají, myslí a říkají.

Očekávané výstupy:

Žáci provádějí jednoduché pokusy s vodou, určují jejich společné a rozdílné vlastnosti

Časová dotace:

120 minut

Anotace:

Program je připraven pro žáky 1. st. ZŠ. Žáci se aktivizující formou hry a za využití pracovních listů seznámí se skupenstvím vody a výskytem vody, budou rozdělovat vodu dle fyzikálních vlastností. Dále budou seznámeni s malým a velkým koloběh vody, prostřednictvím pokusu jim bude koloběh vody přiblížen. Na závěr si žáci ve skupinách vyhotoví výrobek, který si mohou odnést s sebou do třídy a mohou tak pozorovat koloběh vody po dobu dalších měsíců.