Program pro školy - Paleta poznání v přírodě

Proč zase padá listí, dny se zkracují a kam zmizeli ježci?

image

Vzdělávací obor:

Člověk a jeho svět

Tematický okruh:

Příroda a biorytmy v přírodě

Cíl výuky:

  • Žáci si potvrdí či rozšíří své poznatky o existenci biorytmů.
  • Seznamují se s proměnami přírody.
  • Dokáží popsat základní rozdíly v přírodě a životě některých živočichů v průběhu roku.
  • Žáci chápou, jak biorytmy ovlivňují lidské tělo.

Věková skupina:

1. stupeň základní školy

Klíčové kompetence:

Komunikativní, sociální a osobní, pracovní. Diskuse a debata celé pracovní skupiny, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými, respektuje různá hlediska, čerpá poučení z toho, co druzí lidé dělají, myslí a říkají.

Očekávané výstupy:

Žáci pracují ve skupinách, formou praktických cvičení si zafixují základní zákonitosti měnícího se času a jeho ovlivnění na život kolem nás.

Časová dotace:

120 minut

Anotace:

Program je vhodný pro žáky 1. st. ZŠ. Žáci se seznámí s tím, jak se příroda a živočichové mění nejenom v průběhu ročního období, ale i s tím co jsou to biorytmy. Žáci poznávají formou hry a pracovních listů zákonitosti proměny přírody. Na závěr si žáci vyhotoví a odnesou výrobek, který je zaměřen na dané téma.